Algemene voorwaarden

 1. Definities

Bambocks:            
Bambocks, een handelsnaam van
Bambocks B.V.
Kouwenberg 26-A
5431 GZ Cuijk
KvK: 72256990
BTW: NL859049164B01
T: 085 – 04 70 348

Klant:Elk natuurlijk of rechtspersoon aan wie Bambocks een aanbieding doet tot het leveren van goederen of diensten of aanneming van werkzaamheden alsmede degene met wie een overeenkomst wordt gesloten tot het leveren van goederen of diensten.

Overeenkomst: Iedere overeenkomst met Bambocks tot het beroepsmatig verrichten van werkzaamheden

 1. Toepasselijkheid
 2. Deze voorwaarden zijn toepasselijk op alle Overeenkomsten tussen Bambocks en de Klant.
 3. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden en/of andere voorwaarden van de Klant wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen. Afwijkende en/of aanvullende voorwaarden van de Klant zijn slechts van toepassing, indien en voorzover deze door Bambocks uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
 4. De Klant met wie eenmaal een Overeenkomst is gesloten onder deze algemene voorwaarden, aanvaardt toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden op latere overeenkomsten tussen hem en Bambocks.
 5. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden of de Overeenkomst niet rechtsgeldig is, zullen partijen over de inhoud van een nieuwe bepaling onderhandelen, welke bepaling de inhoud van de oorspronkelijke bepaling zo dicht mogelijk benadert.
 1. Wijziging van deze algemene voorwaarden
 2. Bambocks heeft het recht deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten Overeenkomsten. Wijzigingen gaan in een maand na bekendmaking door middel van een schriftelijke mededeling.
 3. Indien de Klant de wijziging niet wenst te aanvaarden heeft deze tot het tijdstip van inwerkingtreding van de wijzigingen, het recht de Overeenkomst schriftelijk te beëindigen op de datum waarop de gewijzigde voorwaarden van kracht worden. Na het tijdstip van inwerkingtreding wordt de Klant geacht de wijzigingen – stilzwijgend – te hebben aanvaard.
 1. Offertes
 2. Alle aanbiedingen (offertes) van Bambocks zijn geheel vrijblijvend.
 3. Indien een aanbieding (offerte) van Bambocks door de Klant schriftelijk dan wel elektronisch wordt aanvaard, dan heeft Bambocks het recht om het aanbod of de offerte binnen veertien werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
 1. Overeenkomst (duur en beëindiging)
 2. Een Overeenkomst met Bambocks komt tot stand nadat de Klant een aanbieding (offerte) heeft aanvaard en deze niet is herroepen door Bambocks. Bambocks behoudt zich het recht voor om opdrachten te weigeren en voor het geval al een opdracht zou zijn geaccepteerd, die bij gebleken strijdigheid met geldende wetgeving alsnog te weigeren c.q. te beperken.
 3. Bambocks acht zich in gevallen als in dit artikel genoemd, niet aansprakelijk voor eventueel ontstane schade bij of jegens de Klant of derden. Eventueel na de totstandkoming van de Overeenkomst gemaakte aanvullende of gewijzigde afspraken of toezeggingen door personeel, of middels contract vastgelegde vertegenwoordigers van Bambocks, binden Bambocks slechts indien deze afspraken/toezeggingen schriftelijk door handelingsbevoegde vertegenwoordigers van Bambocks zijn bevestigd.
 4. Bambocks is gerechtigd om voor de goede uitvoering van de haar gegunde werkzaamheden daarvoor noodzakelijke derden te contracteren. Bambocks dient zo spoedig mogelijk de Klant op de hoogte te brengen van de inschakeling van derden. Bambocks is gerechtigd om de kosten van inschakeling van deze derden aan de Klant door te berekenen conform de door Bambocks hiertoe verstrekte prijsopgave.
 5. Overeenkomsten tot het verrichten van diensten eindigen, met inachtneming van het overige in deze Algemene Voorwaarden gestelde, op het tijdstip zoals in de Overeenkomst is aangeduid.
 1. Prijzen/ tarieven
 2. Alle prijzen en tarieven in offertes zijn inclusief omzetbelasting (BTW), tenzij anders vermeld.
 3. Indien prijzen en tarieven van prijsbepalende factoren, zoals lonen, materialen, valutawisselingen, een verhoging ondergaan, door welke oorzaak dan ook, is Bambocks gerechtigd de prijs of het tarief overeenkomstig te verhogen.
 4. Indien op verzoek van, of in overleg met, de Klant niet in de oorspronkelijke opdracht of orderbevestiging opgenomen werkzaamheden worden verricht, zullen daaruit voortvloeiende kosten tegen op dat tijdstip geldende prijzen of tarieven door Bambocks in rekening worden gebracht.
 1. Levering
 2. Door Bambocks opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als een fatale termijn. Bij niet tijdige levering dient Bambocks schriftelijk, dan wel elektronisch, in gebreke te worden gesteld waarbij Bambocks nog een redelijke termijn tot aflevering moet worden geboden.
 3. Bambocks is gerechtigd nieuwe leveranties uit te stellen, totdat de Klant aan al zijn openstaande betalingsverplichtingen jegens Bambocks heeft voldaan en de Klant van de openstaande betalingsverplichtingen op de hoogte is gebracht.
 1. Afname
 2. De Klant is verplicht aan de levering mee te werken, alsmede het geleverde in ontvangst te nemen. Bij gebreke van afname van het geleverde door de Klant, behoudt Bambocks zich het recht voor eventueel daaraan verbonden kosten (waaronder – doch niet daartoe beperkt –  eventuele kosten van vervoer en opslag) door te berekenen aan de Klant.
 3. Afname wordt geacht te zijn geweigerd, indien de bestelde diensten/goederen ter aflevering zijn aangeboden doch aflevering onmogelijk is gebleken. De dag waarop afname wordt geweigerd geldt als de dag van levering.
 1. Betaling
 2. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, bij gebreke waarvan de Klant van rechtswege in verzuim zal zijn zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist.
 3. De op de bankafschriften van Bambocks aangegeven valutadag is bepalend en wordt als dag van betaling aangemerkt.
 4. De Klant is niet gerechtigd tot verrekening van hetgeen Bambocks van hem te vorderen heeft met hetgeen hij meent op Bambocks te vorderen te hebben.
 5. Vanaf het moment, waarop de Klant in verzuim is, tot aan de dag van volledige betaling, is deze aan Bambocks een vertragingsrente van 1.5% per maand verschuldigd.
 6. Alle kosten van invordering van het door de Klant verschuldigde, gerechtelijke en buitengerechtelijke, zijn voor rekening van de Klant. De hoogte van de aan Bambocks verschuldigde buitengerechtelijke incassokosten worden gesteld op 15%.
 7. Betalingen van de Klant aan Bambocks zullen steeds worden geacht te strekken tot voldoening van de openstaande facturen inclusief de verschuldigde rente en/of kosten.
 1. Zekerheid en opschorting

Bambocks is steeds gerechtigd de Klant te vragen voldoende zekerheid te stellen voor het nakomen van diens betalingsverplichting en de verdere uitvoering van de Overeenkomst op te schorten totdat de gevraagde zekerheid zal zijn gesteld.

Herroepingsrecht

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (Bambocks B.V., support@bambocks.nl ) via een ondubbelzinnige verklaring (bv. per e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.
Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben terug gekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.
U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.
De directe kosten van de terugzending komen voor uw rekening..
U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen.

Uitgezonderd van het herroepingsrecht is een consumentenkoop die ziet op de levering van:
– volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
– producten die snel bederven of die een beperkte houdbaarheid hebben;
– producten die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;
– producten die na levering door hun aard onherroepelijk zijn vermengd met andere zaken;
– audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
– kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van een overeenkomst voor de geregelde levering van dergelijke publicaties (een abonnement);

 1. Reclames
 2. Bambocks streeft naar een zo klantvriendelijk mogelijk reclamebeleid.
 3. Bezwaar tegen een (order)bevestiging dient schriftelijk (uiterlijk 24 uur) vóór de uitvoering van de Overeenkomst ter kennis van Bambocks te worden gebracht.
 4. Indien en voorzover de reclame door Bambocks gegrond wordt bevonden, kan Bambocks het gebrek herstellen of de kosten hiervoor in mindering brengen op de eerst volgende factuur.
 5. Gegrond bevonden reclames gedaan in de laatste 10 dagen van een kalendermaand kunnen worden verrekend in de daaropvolgende maand.
 6. Het reclameren ontslaat de Klant niet van zijn betalingsverplichtingen ten opzichte van Bambocks.
 7. Reclames met betrekking tot door Bambocks verzonden facturen/overzichten, worden door Bambocks in behandeling genomen binnen veertien dagen nadat een overzicht van het verbruik door Bambocks aan Klant is verzonden of binnen veertien dagen na factuurdatum van de betreffende factuurdatum.
 8. Eventuele klachten kunnen ook worden ingediend via https://www.eccnederland.nl/nl/online-dispute-resolution-odr
 1. Ontbinding

Bambocks en de Klant hebben te allen tijde het recht om deze Overeenkomst zonder opzegtermijn en zonder opgraaf van reden eenzijdig te ontbinden, tenzij de Overeenkomst anders bepaalt. De Overeenkomst kan slechts schriftelijk of elektronisch worden opgezegd.

 1. Intellectuele eigendomsrechten
 2. Alle intellectuele eigendomsrechten op het geleverde berusten bij Bambocks. Het is de Klant daarom niet toegestaan de werken van Bambocks, die door deze rechten zijn beschermd, zonder toestemming van Bambocks te gebruiken, anders dan in het kader van het normale, door de Overeenkomst voorziene gebruik. Voor dit normale gebruik verleent Bambocks aan de Klant een niet-exclusieve, niet-overdraagbare licentie, onder de voorwaarden zoals in de Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden gesteld. Deze licentie wordt niet (mede) verleend aan met de Klant gelieerde ondernemingen of instellingen tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
 3. Het is Klant niet toegestaan enige aanduiding betreffende het vertrouwelijke karakter dan wel betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom uit de software, website, databestanden, apparatuur of materialen van Bambocks te verwijderen of te wijzigen.
 4. Indien en voor zover het geleverde ertoe strekt, dat Bambocks gebruik maakt van de intellectuele eigendom van de Klant of van derden, dan blijven de intellectuele eigendomsrechten berusten bij de Klant of deze derde. De Klant verleent Bambocks toestemming voor het gebruik van de werken waarop de intellectuele eigendomsrechten rusten ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst. In geval partijen ter uitvoering van een Overeenkomst gebruik willen maken van de intellectuele eigendom van een derde, die geen partij bij de Overeenkomst is, dan draagt de partij, die het voorstel tot het gebruik van die werken doet, zorg voor de toestemming van die derde.
 5. Indien de Klant inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van Bambocks en/of derden, dan is de Klant voor alle daaruit voortkomende schade aansprakelijk.
 6. De Klant vrijwaart Bambocks tegen iedere aansprakelijkheid wegens (vermeende) inbreuk op die rechten. In voorkomende gevallen heeft Bambocks het recht de levering aan de Klant op te schorten totdat duidelijkheid is verkregen over de gestelde inbreuk.
 1. Verbod tot overdracht

De uit de Overeenkomst voortvloeiende rechten en verplichtingen mogen door Klant niet aan derden worden overgedragen.

 1. Overmacht

Bambocks noch de Klant is gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan storingen in telecommunicatieverbindingen (waaronder internet), het uitvallen van de stroomvoorziening, storingen in de apparatuur van Bambocks, het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers, die door de Klant aan Bambocks zijn voorgeschreven evenals gebrekkigheid van zaken, materialen, software van derden, waarvan het gebruik door de Klant aan Bambocks is voorgeschreven.

 1. Aansprakelijkheid
 2. Bambocks is niet aansprakelijk voor schade die de Klant lijdt, van welke aard ook, ontstaan in verband met het geleverde, tenzij die schade is veroorzaakt door opzet of grove nalatigheid van Bambocks. Onder opzet of grove schuld wordt in ieder geval niet verstaan schade die de Klant of een derde lijdt als gevolg van onjuistheid of onvolledigheid van de in het geleverde vervatte informatie.
 3. De Klant is bekend met de beperkingen en de risico’s van het gebruik van internet of enig andere medium waarmee het geleverde nu en in de toekomst ter beschikking worden gesteld. Ook is hij bekend met de risico’s van het digitaal opslaan en overbrengen van informatie, waaronder het verlies van gegevens. De Klant aanvaardt dat Bambocks niet aansprakelijk is voor enige schade als gevolg van bovenomschreven risico’s.
 4. Schade die naar het oordeel van de Klant het gevolg is van opzet of grove schuld van Bambocks, dient zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen dertig (30) dagen na het ontstaan daarvan, schriftelijk aan Bambocks te zijn gemeld. Schade die niet binnen deze termijn aan Bambocks ter kennis wordt gesteld, komt slechts dan voor vergoeding is aanmerking, indien de Klant aannemelijk heeft gemaakt dat hij de schade niet eerder heeft kunnen melden.
 5. Indien en voor zover Bambocks aansprakelijk is wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die Overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW) voor de duur van één kalenderjaar. In geen geval zal de totale vergoeding voor directe schade echter meer bedragen dan EUR 500,—.
 6. Eventuele aansprakelijkheid van Bambocks voor bedrijfsschade of andere indirecte schade, waaronder begrepen gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van gegevens, door de Klant zelf geïnvesteerde tijd of kosten van derden ingeschakeld zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Bambocks, is uitdrukkelijk uitgesloten.
 1. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
 2. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
 3. De Rechtbank Breda is bij uitsluiting van andere rechters bevoegd om te oordelen  over geschillen voortvloeiend uit de Overeenkomst.

Voordeel

Anti-transpiratie

Bamboe absorbeert maar liefst 60% meer water dan katoen. Hierdoor wordt transpiratievocht sneller opgenomen en ruik je langer fris. Zweetvoeten zijn voorgoed verleden tijd!

Bekijk collectie

Voordeel

Anti-bacterieel

Bamboe houdt bacteriën en schimmels tegen, waardoor ongewenste (transpiratie)geuren worden afgeweerd. Het gevolg? Een betere hygiëne en comfortabel gevoel.

Bekijk collectie

Voordeel

Naadloos

Onze sokken zijn naadloos en daardoor geschikt voor de gevoelige huid. Bovendien zijn al onze producten gemaakt van jeuk- en irritatievrij materiaal. Ideaal!

Lees meer over onze productie methode

Voordeel

Super zijde zacht

Voor een maximaal draagcomfort en optimale ventilatie gebruiken wij in al onze sokken bamboevezels als hoofdmateriaal. Ervaar het zelf en je wil nooit meer anders.

Blog

Voordeel

Hitte en kou regulerend

Bamboe past zich aan je lichaamstemperatuur aan. Het houdt je warm in de winter en koel in de zomer. Wat wil je nog meer!

Bekijk de collectie